Location V-1 data

//
Explosions
5
Total yield
4.0 MT
First shot
1961-10-11
Last shot
1973-09-12

Explosions

//
Year Name Date Location Yield
1961 117 1961-10-11 Semiplatinsk Degelen V-1 1 kT
1973 385-1 1973-09-12 Novaya-Zemlya North Site ( around Matochkin Shar) V-1 4.0 MT
1973 385-2 1973-09-12 Novaya-Zemlya North Site ( around Matochkin Shar) V-1 0 kT
1973 385-3 1973-09-12 Novaya-Zemlya North Site ( around Matochkin Shar) V-1 0 kT
1973 385-4 1973-09-12 Novaya-Zemlya North Site ( around Matochkin Shar) V-1 0 kT